Overzicht

Artikel 1 – Voorstelling

Artikel 2 – Verplichtingen van de Gebruiker

Artikel 3 – Aansprakelijkheid – Beperkingen

Artikel 4 – Persoonsgegevens

Artikel 5 – Intellectuele Eigendom

Artikel 6 – Externe sites en/of externe Diensten

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’ genoemd) is het definiëren van de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden op de website www.group-indigo.com (hierna de ‘Site’ genoemd).

Door de Site en de inhoud ervan te raadplegen en te gebruiken, stemt u (hierna de ‘Gebruiker’ genoemd) volledig in met de AGV en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

Indigo behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de AGV aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging, zal worden verwezen naar de AGV die gelden op de dag van de verbinding met de Site. Daarnaast wordt de Gebruiker aangeraden om de AGV regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen ervan.

 

Artikel 1 – Voorstelling

De Site biedt tal van informatie over de diensten die worden aangeboden, ofwel door Indigo en haar filialen, ofwel door haar handelspartners (hierna ‘Partners’ genoemd).

Door Partners geleverde diensten (hierna ‘Partnerdiensten’ genoemd:

De Partnerdiensten zijn onderworpen aan gebruiks- en verkoopvoorwwaarden die zijn gedefinieerd en gespecificeerd door de desbetreffende Partners, en waarover Indigo geen controle heeft.

 

Artikel 2 – Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de AGV na te leven in aanvulling op alle toepasselijke wet- en regelgeving.

De Gebruiker onthoudt zich van elk frauduleus, onrechtmatig of overmatig gebruik van de Site en/of de informatie en gegevens die deze bevat.

Onverminderd de bepalingen van artikel 5 (Intellectuele Eigendom), verzet Indigo zich formeel tegen het gebruik van de informatie op de Site, in het bijzonder met betrekking tot de parken, de kenmerken, contactgegevens en toepasselijke tarieven ervan, om het publiek een gidsdienst of telefonisch contact met de parken aan te bieden via een betaalnummer. Indigo heeft geen partnerschapsovereenkomsten gesloten met bedrijven die dit soort diensten aanbieden en waarschuwt de Gebruikers voor oneerlijke praktijken van deze derde partijen en het volledig ontbreken van enige garantie van Indigo met betrekking tot de door deze derde partijen gepubliceerde informatie over de parken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site en de diensten die op de Site worden aangeboden niet voor frauduleuze of illegale doeleinden of op een frauduleuze of illegale wijze te gebruiken, inclusief op enige wijze:

 • die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, met name door elementen te raadplegen of verspreiden zoals (deze lijst is niet limitatief) elementen die verband houden met pornografie, koppelarij of pedofilie, of van gewelddadige aard, waarbij de inhoud waarschijnlijk door minderjarigen kan worden gezien;
 • die het karakter heeft van een oproep tot moord, een aanzet tot rassenhaat of ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid;
 • die in strijd is met de legitieme belangen van Indigo of van derden, met name door middel van belediging of laster, of die inbreuk maakt op het privéleven, de persoonlijkheidsrechten of op de patrimoniale of extrapatrimoniale rechten;
 • die bestaat uit handelingen van piraterij in welke vorm dan ook (binnendringen in systemen, verspreiden van virussen, spamming, phishing, enz.).

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid – Beperkingen

Indigo garandeert niet dat de Site en de diensten die erop worden voorgesteld vrij zijn van anomalieën, fouten of bugs, of dat ze kunnen worden gecorrigeerd, of dat ze continu, zonder storing of onderbreking zullen werken, of dat ze compatibel zijn met de apparatuur of configuratie van de Gebruiker. De Gebruiker is zich bewust van de kenmerken en beperkingen van elektronische communicatienetwerken, in het bijzonder de technische prestaties ervan, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens en de risico’s in verband met de veiligheid van deze communicatie.

Indigo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor storingen die te wijten zijn aan systemen of software van derden of aan gevallen van overmacht. Indigo is niet aansprakelijk voor enige voorzienbare of onvoorzienbare, materiële of immateriële schade (met inbegrip van winstderving of gemiste kansen…) die het gevolg is van het gebruik of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen gebruiken van de Site of een van de diensten of functies ervan die direct of indirect worden aangeboden.

De Site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk. De toegang kan echter worden opgeschort of geannuleerd door een eenvoudige beslissing van Indigo, met name in geval van overmacht, computerproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken, technische problemen of voor onderhoudsdoeleinden, zonder dat deze lijst limitatief is.

Indigo is enkel gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis met betrekking tot de informatie en/of diensten die zij via de Site aan de Gebruikers aanbiedt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en de Partnerdiensten die door de Partners worden geleverd. Indigo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de Partners verstrekte informatie of in geval van hun fout.

Indigo stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid van de informatie op de Site te verzekeren, maar kan de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen.

Bijgevolg erkent de Gebruiker dat het gebruik van deze informatie op eigen verantwoordelijkheid is.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens

De informatie die de Gebruiker op de Site verstrekt, stelt Indigo in staat om te reageren op verzoeken om informatie en om te reageren op verzoeken per e-mail. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) en de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, zoals laatstelijk gewijzigd, heeft de Gebruiker het recht van inzage, rectificatie, bezwaar en wissing van informatie die op hem betrekking heeft, die hij kan doen gelden door een e-mail te sturen naar het adres: dpo.fr@www.group-indigo.com of te bellen naar het nummer Indigo - Numéro informations générales.
Surfen op de Site kan leiden tot het plaatsen van cookies op de computer van de Gebruiker. Ze vereenvoudigen het bezoek aan de Site. Het doel van een cookie is om de passage van de Gebruiker op de Site aan te geven om de gepersonaliseerde dienst die voor de Gebruiker is bestemd te verbeteren en om het bestelproces voor Diensten of Partnerdiensten te vergemakkelijken. De Gebruiker kan de plaatsing van cookies op zijn computer weigeren, maar een dergelijke weigering kan de toegang tot bepaalde Diensten of Partnerdiensten of functies van de Site verhinderen.

Voor meer informatie over de verwerking van haar Persoonsgegevens, nodigt Indigo de Gebruiker uit om haar Privacybeleid te raadplegen, beschikbaar op de Site en waarin het volgende wordt gespecificeerd:

 • De wettelijke basis voor de verwerking van de verzamelde Persoonsgegevens;
 • De soorten verzamelde Persoonsgegevens;
 • De duur van de bewaring van de verzamelde Persoonsgegevens;
 • De doeleinden van de verwerking van de verzamelde Persoonsgegevens;
 • De Persoonsgegevens die Indigo deelt met haar partners.

Daarnaast wordt het cookiebeleid van Indigo toegelicht in het Privacybeleid, waaronder:

 • De definitie en het nut van een cookie;
 • De lijst van cookies die door de Site en/of Partners van Indigo worden uitgestuurd;
 • De middelen om te voorkomen dat cookies op de computer van de Gebruiker worden opgeslagen;
 • Hoe de Gebruiker zijn keuzes met betrekking tot cookies kenbaar kan maken.

In overeenstemming met het Privacybeleid kan de Gebruiker te allen tijde, indien van toepassing:

 • Zich verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens om legitieme redenen;
 • Zijn Persoonsgegevens inzien, wijzigen, rechtzetten;
 • Verzoeken om overdraagbaarheid van zijn Persoonsgegevens;
 • Vragen om een beperking van de verwerking door Indigo.

Bovendien heeft de Gebruiker de mogelijkheid om instructies mee te delen met betrekking tot de bewaring, wissing en mededeling van zijn Persoonsgegevens na zijn overlijden.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendom

De Site in zijn geheel en elk van de samenstellende elementen ervan (zoals teksten, databases, boomstructuren, software, animatie, afbeeldingen, foto’s, illustraties, diagrammen, logo’s, geluiden, muziek) zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere privérechten van Indigo en/of haar filialen en/of Partners.

Indigo en/of haar filialen en/of Partners zijn de enige houders van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site die aan hen toebehoren of de gebruiksrechten die erbij horen. De toegang tot de Site verleent de Gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Site of de onderdelen ervan.

Bijgevolg is het, in overeenstemming met de bepalingen van het Franse wetboek van intellectuele eigendom en de internationale verdragen, verboden om de Site of een deel ervan te representeren, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, aan te passen, te exploiteren op welke drager dan ook, met welk middel dan ook, voor andere doeleinden dan voor persoonlijk en privégebruik van de Gebruiker met een niet-commercieel doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Indigo.

De schending van deze bepalingen stelt de Gebruiker bloot aan de sancties voorzien in het Franse wetboek van intellectuele eigendom en het strafwetboek voor inbreuken op het auteursrecht en het merkenrecht, alsook aan de sancties voorzien in het Burgerlijk Wetboek wat betreft burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

De merken, logo’s of domeinnamen (zoals Indigo, parkindigo.com, www.group-indigo.com, enz.) die op de Site voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van Indigo en/of haar filialen en/of Partners. Elke reproductie of gebruik van deze merken, logo’s of domeinnamen, op welke wijze en om welke reden dan ook, is verboden.

Hyperlinks naar de Site mogen alleen worden gecreëerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Indigo, die, indien gegeven, op elk moment en zonder vergoeding kan worden ingetrokken.

 

Artikel 6 – Externe sites en/of Diensten

De Site kan links bevatten naar andere sites, bronnen en diensten, waaronder Partnerdiensten. Voor zover Indigo deze sites, Partnerdiensten en andere externe bronnen niet kan controleren, wijst Indigo elke aansprakelijkheid af voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen die op of via deze sites, Partnerdiensten of externe bronnen beschikbaar zijn. Deze links zijn uitsluitend bedoeld om de navigatie van de Gebruiker en de toegang tot informatie en diensten die voor de Gebruiker interessant kunnen zijn, te vergemakkelijken.

 

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

De AGV zijn onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de AGV moet in de eerste plaats en voor zover mogelijk worden beslecht door middel van minnelijke onderhandelingen tussen de Vennootschap en de Gebruiker (hierna de ‘Partijen’). Indien het geschil niet binnen een maand na kennisgeving van het geschil door een van de Partijen aan de andere partij in der minne wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken voor onderzoek op initiatief van de meest zorgvuldige van de Partijen.