1. Inleiding

Dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid (hierna het “Beleid” genoemd) beschrijft de regels die van toepassing zijn op de informatie die door de Indigo-groep wordt verwerkt via de INDIGO GROEP, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 160.044.282 euro waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te PUTEAUX (92800) – 4 place de la Pyramide – Immeuble Ile de France – Gebouw A, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 800 348 146, of de met haar verbonden ondernemingen, eigenaars of houders van exploitatiecontracten voor parkeergarages (hierna samen “Indigo” of “de Vennootschap” genoemd), in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Het gebruik van de website www.groupe-indigo.com (hierna de “Site” genoemd) vereist de aanvaarding door de gebruiker (hierna de “Gebruiker”) van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd).

Dit Beleid (evenals onze AGV en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen) beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonsgegevens die door de Vennootschap worden verzameld. De Gebruiker wordt verzocht dit Beleid aandachtig te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruiker door de Vennootschap te kennen en te begrijpen.

De Vennootschap houdt zich aan alle toepasselijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (AVG), de wet Informatique et Libertés nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, evenals de “loi pour la confiance dans l’économie numérique” (wet voor het vertrouwen in de digitale economie) nr. 2004-575 van 21 juni 2004.

De Vennootschap heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die belast is met de uitoefening van uw rechten, in overeenstemming met de genoemde regelgeving.

Indien de Gebruiker het niet eens is met een van de bepalingen van dit Beleid, staat het hem vrij om de Site niet langer te gebruiken, maar ook om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via: dpo.fr@indigostg.brainsonic.com om zijn rechten zoals gedefinieerd in artikel 4 uit te oefenen.

 

2. Woordenlijst

Cookies: Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie bevat die op de computer of het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst wanneer hij een website of mobiele app raadpleegt; cookies worden met name gebruikt om het apparaat van de Gebruiker te herkennen wanneer hij een eerder bezochte website of app opnieuw bezoekt.

Persoonsgegevens of Gegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, of een of meerdere elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit. De gegevens die door de Vennootschap worden verzameld, kunnen dus strikt persoonlijke gegevens bevatten, in die zin dat ze het mogelijk maken om u als persoon te identificeren. Omgekeerd laten sommige gegevens ons niet toe om u rechtstreeks te identificeren, zoals uw navigatiegegevens (het type browser, apparaat en besturingssysteem, het pad dat gevolgd wordt op de Site, enz.), maar worden niettemin beschouwd als Persoonsgegevens omdat ze gekoppeld zijn en/of gekoppeld kunnen worden aan gegevens die strikt persoonlijk voor u zijn.

Specifieke Rechten: verwijst naar de rechten die aan de Gebruiker worden verleend door de Regelgeving inzake Persoonsgegevens en beschreven in artikel 4.

Partners: verwijst naar de dienstverleners en onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Dienst.

Regelgeving inzake Persoonsgegevens: verwijst naar alle regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nr. 2016/679 van 27 april 2016, de wet Informatique et Libertés nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, de “loi pour la confiance dans l’économie numérique” (wet voor het vertrouwen in de digitale economie), nr. 2004-575 van 21 juni 2004.

AVG: verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Sociale Netwerken: verwijst naar de sociale netwerken waarop wij aanwezig zijn, namelijk: Twitter, LinkedIn, Instagram, Vimeo.

Diensten: verwijst naar de diensten die door de Vennootschap worden aangeboden en beschikbaar zijn op de Site.

Site: verwijst naar de website die door de Vennootschap wordt gepubliceerd en beschikbaar is op het volgende adres: indigostg.brainsonic.com.

Apparaat: verwijst naar het fysieke toestel (computer, smartphone, tablet, enz.) dat u gebruikt om de Site te raadplegen of te bekijken.

 

3. De bescherming van uw Persoonsgegevens

3.1 Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

 

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen:

3.1.1 Gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van onze Diensten

Het verplichte of optionele karakter van de door u verstrekte gegevens wordt u bij het verzamelen van de gegevens aangegeven met een mededeling of een sterretje.

Aanvraag via een contactformulier

Wij verzamelen de Gegevens die u ons vrijwillig meedeelt via een formulier op de Site, vooraf of in het kader van de uitvoering van de Diensten, zoals:

 • Naam, Voornaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam van uw bedrijf
 • Land

 

Aanvraag in het kader van een online sollicitatie

Wij verzamelen de Gegevens die u ons vrijwillig meedeelt via een formulier op de Site, vooraf of in het kader van de uitvoering van de Diensten, zoals:

 • Naam, Voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Land
Andere kaders voor gegevensverwerking

Daarnaast verzamelen en verwerken wij ook Gegevens die nodig zijn voor:

 • de uitvoering van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête- en promotieacties,
 • de organisatie en het goede verloop van spelen, loterijen en andere commerciële en promotionele activiteiten, zoals de datum van deelname, de gegeven antwoorden en de aard van de aangeboden prijzen.

 

3.1.2 Gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt

Wij verzamelen en slaan gebruiksgegevens op wanneer u onze Diensten bekijkt (of gebruikt), inclusief onze Site. In het bijzonder voeren wij publieksmetingen uit, waarmee wij bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina’s, het aantal bezoeken aan onze Site, evenals de activiteit van de bezoekers van de Site en de frequentie van hun terugkeer meten. Als zodanig kunnen cookies worden gebruikt en/of opgeslagen, die bestanden op uw apparaat opslaan en/of lezen om informatie te verzamelen en verwerken met betrekking tot uw interactie met onze Diensten, en in het bijzonder uw surfgedrag op de Site. Voor meer informatie over de gebruikte cookies, zie artikel 6 van dit Beleid. Tot slot kunnen wij technische gegevens verzamelen over uw internetverbinding, browser en apparatuur (inclusief het IP-adres van uw Apparaat).

 

3.1.3 Door onze Partners aan ons doorgegeven Gegevens

Wij kunnen Persoonsgegevens over u ontvangen van onze Partners.

 • Duur van bewaring van uw Persoonsgegevens

 

3.2.1 Wat betreft de gegevens met betrekking tot het beheer van onze contractuele relatie

De gegevens worden bewaard gedurende 5 (vijf) jaar vanaf de datum van beëindiging van het contract die overeenkomt met de gemeenrechtelijke verjaringstermijn. Sommige van uw gegevens kunnen langer dan 5 (vijf) jaar worden bewaard om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige, fiscale en andere verplichtingen.

In geval van een gerechtelijke procedure kunnen Persoonsgegevens, evenals alle informatie, documenten en stukken die Persoonsgegevens bevatten die de feiten vaststellen die kunnen worden verweten of die betrekking hebben op de identificatie van de verdachten, slachtoffers, getuigen en gerechtsmedewerkers, worden bewaard voor de duur van de procedure, ook voor een langere periode dan hierboven vermeld.

 

3.2.2 Wat betreft gegevens over prospects

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende 3 (drie) jaar vanaf de datum van ontvangst van uw toestemming. Aan het einde van deze periode kan de Vennootschap opnieuw contact met u opnemen om na te gaan of u nog steeds commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen. Zo niet, zullen wij uw Persoonsgegevens verwijderen of onomkeerbaar anonimiseren.

 

3.2.3 Wat betreft de gegevens over uw navigatie / gedrag / interacties

Uw IP-adres wordt 1 (één) jaar na uw bezoek aan de Site bewaard, waarna het wordt gecodeerd en uw hele parcours onomkeerbaar anoniem wordt.

Wat betreft de registratie van uw ontvangen of gedane telefoontjes, worden de gesprekken die wij registreren gedurende 3 (drie) maanden na de feiten bewaard.

 

3.3 Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens gebruikt?

Uw Gegevens worden verzameld en verwerkt om u toegang te verlenen tot de Diensten.

Ze worden ook verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het beheer van uw verzoeken om Specifieke Rechten uit te oefenen zoals hieronder beschreven;
 • de uitvoering van de Dienst en het beheer van de commerciële relatie, de klantenservice, enz.;
 • het beheer van uw berichten op onze Site, evenals op onze pagina’s die gehost worden op de Sociale Netwerken;
 • de verificatie van de uitgevoerde transacties en, meer in het algemeen, de strijd tegen fraude;
 • het beheer van onbetaalde schulden en geschillen;
 • de organisatie van wedstrijden, commerciële loterijen of andere promotionele acties;
 • het houden van studies, peilingen van getrouwheids-, prospectie- en verkoopbevorderingsacties;
 • de uitwerking van statistieken, analyses en marketing-/commerciële studies;
 • de uitoefening van sollicitatie- en commerciële prospectieactiviteiten;
 • de uitvoering van technische verrichtingen in onze databases (kwalificatie, verrijking, deduplicatie, enz.).

 

Bovendien stellen de cookies die op uw apparaat worden geplaatst, zoals beschreven in artikel 6 van dit Privacybeleid, ons in staat om de volgende doeleinden te vervullen:

 • het opstellen van statistieken over het gebruik van en de bezoeken aan onze Site;
 • de verbetering van onze Site en onze Diensten;
 • de aanpassing van de presentatie van onze Site aan de weergavevoorkeur van uw Apparaat (gebruikte taal, resolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze Site;
 • het onthouden van informatie uit een eerder ingevuld formulier op onze Site;
 • de mogelijkheid om toegang te krijgen tot persoonlijke delen van onze Site, zoals uw persoonlijke account;
 • de uitvoering van veiligheidsmaatregelen.

 

3.4 Wie zijn de ontvangers van de Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan medewerkers van de INDIGO-groep en/of naar behoren geautoriseerde dienstverleners en onderaannemers. Wanneer de Gegevens aan de onderaannemers worden meegedeeld, zorgen wij ervoor dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Regelgeving inzake Persoonsgegevens en de bescherming van de rechten van de betrokkenen wordt gewaarborgd.

De Gegevens worden uitsluitend meegedeeld met het oog op het bereiken van het doel waarvoor zij worden verzameld. In geen geval verkopen of verhuren wij uw Persoonsgegevens aan derden voor marketing- of prospectiedoeleinden.

Wij kunnen genoodzaakt zijn bepaalde Persoonsgegevens op een tijdelijke en beveiligde manier met het oog op de exploitatie, de animatie en het onderhoud van onze Site, het verzenden van e-mails die u hebt gekozen om te ontvangen, de uitvoering van de Diensten, de correcte verwerking van uw bestelling en de uitvoering van de dienst, alsmede voor het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, enz. aan derden doorgeven.

De derde bedrijven waarmee de Vennootschap samenwerkt die toegang zouden kunnen krijgen tot uw Persoonsgegevens zijn:

 • onze commerciële partners aanwezig op onze Site.
 • onze zakenpartners op wiens website wij onze diensten kunnen adverteren.
 • onderaannemers op wie wij een beroep doen voor technische diensten, betalingsdiensten of analytische oplossingen.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, indien nodig, kunnen wij Gegevens over u verzamelen en vervolgens al uw Persoonsgegevens en informatie die via cookies zijn verzameld geheel of gedeeltelijk naar onze zakenpartners sturen, die uw Gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken, inclusief voor commerciële en/of directe reclamedoeleinden.

Behoudens uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming kunnen wij uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan zakenpartners, die deze voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken, inclusief commerciële en/of directe reclamedoeleinden.

Indien de Gebruiker toegang wenst tot de Site via een verbindingsdienst van onze zakenpartners, is hun privacybeleid ook tegen u afdwingbaar. De Vennootschap heeft geen controle over de verzameling of verwerking van gegevens door onze zakenpartners op hun eigen site.

In het geval dat onze Vennootschap of het geheel of een deel van haar activa door een derde partij wordt verworven, zullen de gegevens in ons bezit, indien nodig, worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaar.

Ten slotte kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan de bevoegde autoriteiten, met name in het kader van een juridisch geschil of in opdracht van een overheidsinstantie.

 

3.5 Doorgifte van uw Persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van de Diensten kunnen wij een deel van uw Gegevens veilig doorgeven aan derden. Deze Gegevens kunnen immers voor de hierboven omschreven doeleinden worden doorgegeven aan bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. Wij verbinden ons ertoe alle nodige garanties te bieden om de veiligheid van zulke doorgiftes te waarborgen.

Daarom wordt u als volgt op de hoogte gebracht dat uw Gegevens voor de bovengenoemde doeleinden buiten de Europese Unie kunnen worden doorgegeven (met uitzondering van de Gegevens die worden verwerkt door cookies, zoals gedefinieerd in artikel 6 van dit Beleid):

 

Ontvangers van de Gegevens Land van vestiging van de ontvangers van de Gegevens Soorten doorgegeven Gegevens Doeleinden van de gegevensdoorgifte
MAILCHIMP Verenigde Staten Naam, Voornaam, e-mail, telefoonnummer Beheer van verzonden commerciële prospectieberichten
Microsoft Ierland Naam, Voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, ID-nummer, leeftijd, geslacht, profielfoto, inloggegevens, gps-coördinaten Data hosting
SendGrid Verenigde Staten Naam, Voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf Beheer van verzonden berichten (contactformulier)
MAILJET Frankrijk E-mailadres Beheer van verzonden transactieberichten

 

Wij verzekeren u dat wij passende maatregelen en garanties nemen om een optimaal niveau van vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Gegevens in het kader van zulke doorgiftes te handhaven, in het bijzonder door van al onze onderaannemers en dienstverleners te eisen dat zij alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerkte Gegevens te beveiligen en zo hetzelfde niveau van bescherming te waarborgen als vereist door de Regelgeving inzake Persoonsgegevens.

 

4. Uw rechten

4.1 Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de van kracht zijnde Regelgeving inzake Persoonsgegevens beschikt u over de volgende Specifieke Rechten:

 • Recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13, lid 2, onder c), van de AVG);
 • ‘Recht van inzage’ in uw Gegevens (artikel 15 van de AVG);
 • ‘Recht op rectificatie’ (artikel 16 van de AVG) of volledigheid van uw Gegevens;
 • ‘Recht op gegevenswissing’ (‘recht op vergetelheid’) (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of wanneer het verzamelen, gebruiken, bekendmaken of bewaren ervan verboden is;
 • ‘Recht op beperking van de verwerking’ van uw Gegevens (artikel 18 van de AVG);
 • Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking (artikel 19 van de AVG);
 • ‘Recht op overdraagbaarheid’ van de door u verstrekte Gegevens, wanneer deze Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract (artikel 20 van de AVG);
 • ‘Recht van bezwaar’ tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de AVG);
 • Het recht om het lot van uw Gegevens na uw overlijden te bepalen en de derde partij te kiezen die u eerder hebt aangewezen en aan wie wij uw Gegevens al dan niet moeten meedelen (artikel 40, lid 1 van de wet “Informatique et Libertés”).

In elk geval nemen wij in het kader van de verwerking van uw Gegevens alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van uw Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

 

4.2 Hoe oefent u uw rechten uit?

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw Persoonsgegevens of indien u een van uw rechten zoals vermeld in 4.1 hierboven wenst uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en uw verzoek indienen:

 • schriftelijk aan het volgende adres:

INDIGO GROUP – DPO  –  4 place de la Pyramide, Immeuble Ile-de-France, Bâtiment A, 92800 PUTEAUX/LA DEFENSE

In het kader van uw aanvraag moet u ons gewoon een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bezorgen om uw identiteit te bewijzen. Aanvragen tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet ons oplegt, in het bijzonder met betrekking tot de opslag of archivering van documenten.

Ten slotte kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name in Frankrijk bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

5. Sociale netwerken

We zijn uiteraard aanwezig op sociale netwerken en hebben onze eigen pagina’s op LinkedIn, Instagram en Twitter.

Wij herinneren u eraan dat de toegang tot deze Sociale Netwerken vereist dat u akkoord gaat met de contractuele voorwaarden ervan, waaronder bepalingen met betrekking tot de Regelgeving inzake Persoonsgegevens voor de door hen uitgevoerde verwerking.

Voor meer informatie over de bescherming van uw Persoonsgegevens tijdens het surfen op deze Sociale Netwerken, kunt u hun respectievelijke privacybeleid raadplegen, beschikbaar via de onderstaande links:

 

6.    Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje met informatie dat op uw Apparaat wordt opgeslagen wanneer u een website of mobiele applicatie bezoekt; het wordt bijvoorbeeld gebruikt om uw Apparaat te herkennen wanneer het terugkeert naar een eerder gebruikte website of applicatie. Cookies worden vaak gebruikt om sites te doen functioneren of hun werking te verbeteren, evenals om ons te voorzien van bepaalde technische informatie.

Wij gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren en om beter te begrijpen hoe u de Site gebruikt. Cookies maken het ook mogelijk om advertenties die online verschijnen beter af te stemmen op uw interesses.

Cookies kunnen op uw Apparaat worden opgeslagen gedurende verschillende tijdspannes. Sommige cookies zijn “sessiecookies”, wat betekent dat ze alleen aanwezig zijn zolang uw browser geopend is. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Sommige cookies zijn “permanente cookies”, wat betekent dat ze worden opgeslagen wanneer u uw browser sluit. Deze cookies stellen ons in staat om uw Apparaat te herkennen wanneer u uw browser opent om opnieuw op onze Site te surfen.

 

6.1 Waarvoor worden Cookies van onze Site gebruikt?

6.1.1 De cookies die wij uitgeven

Afhankelijk van uw instellingen kunnen wij, wanneer u verbinding maakt met onze Site, verschillende cookies op uw Apparaat installeren.

 

Het gaat om:

 • ‘noodzakelijke cookies’: deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van de Diensten die beschikbaar zijn op onze Site en om sommige van hun functionaliteiten te gebruiken, met name om toegang te krijgen tot bepaalde beveiligde zones (Persoonlijke Account). Zonder deze cookies kunnen de hulpmiddelen die nodig zijn om aan de behoeften van de Dienst te voldoen (aanmaken van en toegang tot de Persoonlijke Account, registratie van bankgegevens) niet worden verstrekt.

 

 • ‘technische cookies’: deze cookies worden gebruikt tijdens het navigeren, om het navigeren te vergemakkelijken en om bepaalde functies uit te voeren. Tijdens de geldigheidsperiode van de betreffende Cookie laten ze ons bv. toe om de in een formulier gegeven antwoorden te onthouden, om de browser van uw Apparaat te herkennen, of om uw voorkeuren met betrekking tot de taal of weergave van onze Site te herkennen.

De cookies die wij uitgeven worden gebruikt voor de volgende doeleinden :

 • Het verbeteren van onze website en onze diensten;
 • Het aanpassen van de presentatie van onze website aan de op jouw toestel ingestelde voorkeuren (taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) wanneer je onze website bezoekt;
 • Het bewaren van gegevens van een vooraf op onze website ingevuld formulier;
 • het toepassen van veiligheidsmaatregelen;

Hierbij wordt rekening gehouden met jouw instellingen, volgens de parameters van de navigatiesoftware die je bij je bezoek aan onze website gebruikt.”

 

6.1.2 Cookies uitgegeven door onze Partners

Als gevolg van externe toepassingen die in onze Site zijn geïntegreerd, kunnen sommige Cookies worden uitgegeven door onze Partners, waardoor zij gedurende de geldigheidsperiode van hun Cookies informatie kunnen verzamelen met betrekking tot de browsers die onze Site bezoeken.

 

Het gaat om:

 • cookies voor webanalyse (of publieksmeting): deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze Site gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om rapporten te genereren en ons te helpen onze Site te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en ervoor te zorgen dat hij goed werkt. Deze cookies verzamelen informatie over uw activiteit op onze Site in anonieme vorm, inclusief de bezochte pagina’s en de webpagina die u naar onze sites heeft geleid. Deze cookies worden altijd ingesteld door onze sites of domeinen van derden.

 

 • Integratiecookies van externe sites of sociale netwerken: deze cookies worden gebruikt om functies van derden op onze Site te integreren. Cookies in deze categorie kunnen door derden worden geplaatst en kunnen, maar zijn niet beperkt tot, cookies die door sociale netwerken worden geplaatst.

U kunt het verzamelen van informatie over uzelf via deze cookies van derden te allen tijde voorkomen door op de desbetreffende links te klikken (zie het artikel ‘Uw keuzes met betrekking tot cookies’ hieronder).

De uitgifte en het gebruik van Cookies door deze Partners is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Wij informeren u over het doel van de cookies waarvan wij op de hoogte zijn en de middelen waarover u beschikt om keuzes te maken met betrekking tot deze cookies.

 

6.2 Uw keuzes met betrekking tot cookies

U kunt kiezen of u al dan niet cookies accepteert. Als u cookies weigert, kunt u echter niet gebruikmaken van alle functies van onze Site.

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen met behulp van de cookie-acceptatietool die beschikbaar is op de Site ‘Uw cookie-voorkeuren beheren’, of door de instellingen van uw browser zodanig te wijzigen dat cookies van onze Site niet op uw Apparaat kunnen worden geplaatst. Om dit te doen, moet u de instructies van uw browser volgen (meestal beschikbaar in de secties Help, Extra of Browsers bewerken:

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij via onze Site op uw apparaat plaatsen. Door op deze links te klikken wordt u doorverwezen naar de websites van de partners, hun praktijken en de keuzes die zij u bieden op het gebied van cookies:

 

Statistische cookies
Google Analytics is een webanalysetool van Google waarmee website- en applicatie-eigenaren het gedrag van de gebruikers ervan beter kunnen begrijpen.
Naam Leverancier Doeleinde Vervaldatum Type Link
_dc_gtm_UA-xxx Google Analytics Hiermee kunt u zien hoeveel gebruikers verbinding maken met de site, evenals de frequentie van deze verbindingen. 24 maanden HTTP Cookies https://policies.google.com/privacy?hl=fr
_gat_UA-XXX Google Analytics Google Analytics 1 minuut HTTP Cookies https://policies.google.com/privacy?hl=fr
_ga Google Analytics Deze cookies worden gebruikt om het verzoekpercentage te beperken en om gebruikers van elkaar te onderscheiden door ze een willekeurig gegenereerd nummer toe te kennen als client-identificator. 24 maanden HTTP Cookies https://policies.google.com/privacy?hl=fr
_gid Google Analytics Gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 24 uur HTTP Cookies https://policies.google.com/privacy?hl=fr

 

Beveiligingscookies
Wij gebruiken beveiligingscookies om gebruikers te authenticeren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde derden.
Naam Leverancier Doeleinde Vervaldatum Type Link
ARRAffinity Azure Cookie vereist voor de goede werking van de site Sessie HTTP Cookies https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/website-terms-of-use/

 

Beveiligingscookies
Wij gebruiken beveiligingscookies om gebruikers te authenticeren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde derden.
Naam Leverancier Doeleinde Vervaldatum Type Link
personalization_id Twitter Deze cookie wordt door Twitter gebruikt in het kader van hun geïntegreerde diensten op websites. 24 maanden HTTP Cookies https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Vuid Vimeo Deze cookie wordt door Vimeo gebruikt in het kader van hun geïntegreerde diensten op websites. 24 maanden HTTP Cookies https://vimeo.com/cookie_policy
player Vimeo Deze cookie wordt door Vimeo gebruikt in het kader van hun geïntegreerde diensten op websites. 24 maanden HTTP Cookies https://vimeo.com/cookie_policy
gdpr[consent_types] GDPR WP Hiermee kunt u uw cookie-voorkeuren behouden 12 maanden HTTP Cookies https://gdpr-wp.com/privacy-policy/
Gdpr[allowed_cookies] GDPR WP Hiermee kunt u uw cookie-voorkeuren behouden 12 maanden HTTP Cookies https://gdpr-wp.com/privacy-policy/

 

Meer informatie over cookies vindt u op de website van CNIL.

U hebt ook toegang tot een tool voor het beheer van cookies die online beschikbaar is. Hiermee kunt u de cookies die op uw elektronische apparaten worden geplaatst, beheren. Om dit te doen, kunt u op de volgende link klikken: Cookie Manager

7. Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar

De Diensten zijn bedoeld voor een grote klantenkring. De Vennootschap is dus niet van plan om Persoonsgegevens te verzamelen van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Indien dergelijke Persoonsgegevens echter zonder ons medeweten daadwerkelijk zijn verzameld en verwerkt zonder toestemming van de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige in kwestie, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om deze Persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen.

Als u de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt voor een minderjarige jonger dan 16 jaar en u verneemt dat wij gegevens over hem/haar hebben verzameld en verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via: dpo.fr@indigostg.brainsonic.com

8. Actualisering van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

De Vennootschap kan dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid te allen tijde bijwerken. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates van ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

 

9. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met het oog op de verbetering van ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • fr@indigostg.brainsonic.com.
 • INDIGO GROUP – DPO- 4 place de la Pyramide, Immeuble Ile-de-France, Bâtiment A, 92800 PUTEAUX/LA DEFENSE.

Bijgewerkt oktober 2018